Innova-Eco Kft.

Csatlakozási feltételek

 

A Klaszternek rendes és pártoló tagjai vannak. A Klaszter tagjairól a Klaszter Menedzsment Kft nyilvántartást vezet.

A Klaszternek rendes tagja lehet bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy, aki egyetért a Klaszter célkitűzéseivel, tevőlegesen részt vállal a feladatok végrehajtásában, a Klaszter Alapító Okirata rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el és felvételét a tagok egyszerű többsége támogatja.

A Klaszternek pártoló tagja (külső segítője) lehet bármely büntetlen előéletű magyar és nem magyar állampolgár, jogi személyiségű szervezet, vagy közösség, aki folyamatos, aktív tevékenységével segíti az Klaszter célkitűzéseinek megvalósulását, ezt a szándékát jelzi a Klaszter tagjai felé, és a felajánlott segítséget a klasztertagok elfogadják.

A Klaszter tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, törléssel vagy kizárással szűnik meg. A belépés illetőleg a kilépés önkéntes.

A Tag be és kilépési szándékáról írásbeli nyilatkozatát a Klaszter Menedzsmenthez nyújtja be és ezt követően a Közgyűlés a nyilatkozat alapján 5 munkanapon belül határoz egyszerű többséggel.

Törléssel szűnik meg a tagság a tag halálával (jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével) valamint akkor, ha a Tag a Közgyűlés határozatában megállapított személyes közreműködést (anyagi hozzájárulást) – felhívás ellenére – nem teljesíti (nem bocsátja rendelkezésre).